Åpenhetsloven – redegjørelse

2group AS er en ansvarlig aktør som ønsker å bidra positivt overfor samfunnet generelt. En viktig del av vårt verdigrunnlag er at vi skal ha et grunnleggende positivt menneskesyn både internt og eksternt. I tråd med Åpenhetsloven er vi pålagt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og forretningsforbindelser.

1. Innledning

2group AS ønsker å bidra positivt til et ansvarlig næringsliv, og ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt, samt stille disse krav overfor våre leverandører og forretningsforbindelser. Dette er en viktig del av vårt verdigrunnlag, og vi har i lengre tid arbeidet med dette.

2group AS utgjør et konsern med flere datterselskaper. 2group AS har sitt hovedkontor i Oslo, og virksomheten til konsernet er knyttet til facility services, med hovedvekt på renhold og kantine i stor Oslo og Bergen.

I henhold til Åpenhetsloven § 3 faller følgende selskaper inn under Åpenhetsloven:
2group AS (919 931 108)
2clean AS (987 704 918)
2eat AS (920 416 322)

I ledd av ikrafttredelsen til Åpenhetsloven 1. juli 2022 har loven og dets formål blitt forankret i styret i 2group AS den 16.09.2022.

For å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold så vel internt som for våre leverandører og forretningsforbindelser har vi etablert rutine i tråd med åpenhetslovens krav samt oppdatert våre retningslinjer for å sikre oss dette i praksis. Konsernet har blant annet interne etiske retningslinjer, varslingsrutine, gode rekrutteringsprosesser og onboarding prosedyrer for nyansatte.

2. Vurdering av negative konsekvenser

2group AS har foretatt en intern og ekstern aktsomhetsvurdering for 2022. Det er ikke avdekket faktiske brudd eller vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hverken i den interne eller eksterne aktsomhetsvurderingen.

2.1. Intern aktsomhetsvurdering

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2group AS har en god rutine for HMS-arbeidet. Konsernet har et Arbeidsmiljøutvalg og til sammen 2 verneombud som til sammen representerer virksomhetens ulike lokasjoner og divisjoner. Det er svært få fysiske farer for våre ansatte og skadepotensialet er vurdert å være lavt. Vår ansatte som er ute hos våre oppdragsgivere, er ivaretatt med nødvendig/foreskrevet verneutstyr for ansatte og maskiner, samt egnede klær og øvrig utstyr. Vårt elektroniske HMS system ivaretar både opplæring, gjennomførelse og varsling av HMS relaterte oppgaver.

Diskrimineringsvern og likestilling

Konsernet har nulltoleranse for diskriminering, har tiltak som skal forhindre enhver form for diskriminering og har tydelige etiske retningslinjer. Alle ansatte blir lønnet etter faglig kompetanse og de oppgavene og det ansvaret som man har i sin stillingsbeskrivelse. Vi ønsker likevel å rette et enda større fokus på å utjevne kjønnsforskjellene i sammensetningen av virksomhetens øverste ledelse.

Lønnsvilkår og ytelser

2group AS utbetaler lønn i henhold til standarder innenfor bransjen, og øvrige goder og ordninger er vurdert til å være på eller over norm og i henhold til forpliktelser i norsk lov. Konsernet har en klar policy om at arbeid av lik karakter, skal gi lik lønn.

Arbeidstid, hviletid og fritid

En alminnelig arbeidsdag utgjør 8 timer, hvorav 30 minutter lunsjpause. En normal arbeidsuke utgjør til sammen 40 timer, og alle ansatte er berettiget til ferie i henhold til ferieloven. Vi benytter elektroniske systemer for ressursstyring og arbeidstid, for å ivareta arbeidsmiljøloven og som kvalitetssikring.

Retten til privatliv og personvern

2group AS har tydelige retningslinjer for hvem som har tilgang til sensitive opplysninger om de ansatte, og både HR- og IT-funksjonen har egne rutiner for oppbevaring, innsyn, håndtering og sletting av personsensitive data. Vi legger regnskapsloven til grunn og har som utgangspunkt definert at det skal være 5 års lagringstid for personsensitive data, men at vi kan oppbevare persondata i inntil 10 år dersom det er særskilte grunner til det.

Vold, trakassering, personlig frihet og rettigheter

2group AS har både interne og eksterne retningslinjer som ligger tilgjengelig for alle ansatte i våre håndbøker i Simployer. Våre interne varslingsrutiner ligger også lett tilgjengelig i våre avvikssystemer hvor medarbeidere kan varsle om kritikkverdige forhold knyttet til alle sider av arbeidsforholdet, herunder diskriminering, mobbing, risikofylt arbeidsmiljø og seksuell trakassering.

I 2group AS finnes det ikke noe form for tvangsarbeid eller barnearbeid, og alle ansatte har anledning til å fagorganisere seg dersom de ønsker. I 2group AS skal vi opptre i henhold til norsk lov og god forretningsetikk, samt i henhold til våre verdier: ryddig, engasjert og nøyaktig.

2.2. Ekstern aktsomhetsvurdering

Selskapet har vurdert at den største risikoen for negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i leverandørkjeden. Selskapets leverandører er i all hovedsak leverandører underlagt norsk lovgivning, herunder blant annet arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven.

2group AS har kartlagt alle leverandører og forretningsforbindelser for de selskaper i konsernet som vist til faller inn under åpenhetsloven, jfr. § 3. Basert på kartleggingen har vi gjennom gitte prosesser mottatt dokumentasjon som etiske retningslinjer/code of conduct, samt utfylte og bekreftede egenerklæringer. For mottatt dokumentasjon er det gjennomført vurdering av faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser.

Ut fra foreliggende opplysninger om våre leverandører og forretningsforbindelser er det ikke avdekket faktiske brudd eller vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i rapporteringsperioden.

2group AS har ikke avdekket faktiske brudd eller vesentlige risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I lys av det har det i rapporteringsperioden ikke foreligget grunnlag for å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Vi stiller strenge krav til våre leverandører, og arbeider derfor løpende med eksisterende og nye leverandører om samfunnsansvarlige krav. Det kreves at leverandørene og forretningsforbindelser har en ryddig forretningsdrift og overoppsyn med sine underleverandører.

Ved inngåelse av nye avtaler med leverandører og forretningsforbindelser følger det av 2group AS sin policy at det oversendes aktøren våre etiske retningslinjer for leverandører og forretningsforbindelser, alminnelige vilkår for innkjøp samt egenerklæring. Dette er dokumenter som må aksepteres, fylles ut og signeres for at avtale kan inngås.

Oslo 20. juni 2023

På vegne av styret

Christian F. Moe
Styreleder